Home

Aktörs nätverksteori

Actor-network theory. Actor-network theory ( ANT) is a theoretical and methodological approach to social theory where everything in the social and natural worlds exists in constantly shifting networks of relationships. It posits that nothing exists outside those relationships. All the factors involved in a social situation are on the same level,. Actor-network theory (ANT) offers an approach to study how social phenomena and relations are developed and come to matter. ANT objects to using theory as an explanatory framework, within which emp DiVA Aktör-nätverksteori. Ahn, Song-ee . Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. 2015 (Swedish) In: Handbok i kvalitativ analys / [ed] Andreas Fejes och Robert Thornberg, Stockholm: Liber, 2015, 2, p. 115-130 Chapter in book (Other. aktör-nätverksteori Författaren Emilie Moberg belyser också centrala begrepp inom teorierna och visar samtidigt hur dessa begrepp konkret kan användas som analysverktyg. Teori som analysverktyg i uppsatsarbetet riktar sig till studenter, på förskollärarprogrammet och andra lärarprogram, som söker handledning vid val och användning av teori för analys av empiriskt material verksamhetsperspektiv där vi använder en metodansats och teori som heter Aktör-nätverksteori. Detta har påverkat hur vi samlat data och hur vi har analyserat vår studie då man inom Aktör-nätverksteori plockar ut de olika aktörerna som finns i nätverket, för att se vad dessa aktörer gör och vad effekten av detta blir

Actor-network theory - Wikipedi

Klas Grinell, idéhistoriker och kulturstrateg i Göteborg berättar om aktör-nätverksteori. Ett led i vårt gemensamma projekt är att träffas och utbyta erfarenheter för att samtidigt fylla på med kunskap metodens produktivitet. Den ena, aktör-nätverksteori (ANT), beskrivs ofta i termer av materi-alitetens semiotik och den andra, diskursteori, som kunskapens maktberoende. De studier som, å ena sidan, har gjorts inspirerade av ANT handlar framför allt om processen när veten-skap och teknik skapas - 'Science-in-action' Aktör-nätverksteori 17 Territorialitet 20 Metod 23 Observationer 23 Bearbetning av data 25 Metodologisk diskussion 28 Kritik mot aktör-nätverksteori 29 del 4 / Malmö Centralstation 32 Observationsberättelse 32 Analys: Malmö Centralstation 37 Malmö Triangeln 42.

Aktör-nätverksteori (ANT) härstammar från vetenskapssocio men har . sedan uppkomsten på 1980-talet utvecklats inom en rad olika ämnen med . intresse för hur det sociala är uppbyggt Aktör-nätverksteori (66 s.) Idevall Hagren, Karin (2014). Politiskt korrekt och normalisering av rasism. En diskursanalys av positioneringar och underliggande perspektiv i ett kommentarsfält. Språk & Stil 24. S. 101-132. (32 s.) https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:797315/FULLTEXT01.pdf (1 december 2020) Idevall Hagren, Karin (2018) Angreppssättet via aktör-nätverksteori har skapat en bild av hur pedagogiska program genom en mångfald av översättningar formas i nät av förbindelser mellan olika aktörer. Studien har genom översättningsbegreppet strukit under att förändring alltid innebär att designer blir omdesigner Aktör-nätverksteori. liu.se Sök publikationer i DiVA. Enkel sökning Avancerad sökning - Forskningspublikationer Avancerad sökning - Studentuppsatser Statistik . English Svenska Norsk. Hoppa till innehåll. Ändra sökning. Referera Exportera. BibTex; CSL-JSON; CSV 1; CSV 2; CSV 3; CSV 4; CSV 5; CSV all.

Aktör-nätverksteori Aktör-nätverksteori (ANT) är en ansats för att empiriskt beskriva de ma-teriella och diskursiva heterogena relationer som konstruerar och påverkar mänskliga och icke-mänskliga aktörer, som exempelvis föremål, maskiner, djur, idéer och organisationer (Law 2009:141) Avhandlingens teoretiska och analytiska ramverk har utformats utifrån Aktör-nätverksteori. Analysen visar att mediediskussionerna om barns och ungas psykiska ohälsa inbegripit flera former av barnpsy-expertis, med skilda definitioner, förklaringar och uppfattningar gällande psykisk ohälsa, och som därtill skiftat över tid och mellan medieformat komplexa teorin Aktör-nätverksteori. Beskrivning av författarnas insatser i studien Inför studien letade vi gemensamt efter tidigare forskning om musik i förskolan och litteratur gällande den valda teorin. Båda läste igenom litteraturen noggrant för att sedan kunna reflektera och bolla tankar. Vi skrev mestadels arbetet tillsammans Bekanta dig med Svenska Yles innehåll om aktör-nätverksteori

1. Kunna redogöra fr sociologiska teoretiker med ambition att frena aktör och struktur 2. Kunna redogöra för centrala begrepp inom sociologisk nätverksteori 3. Kunna redogöra för centrala organisationssociologiska teorier 4. Kunna tillämpa sociologiska teoretiker, centrala begrepp inom sociologisk nätverksteori oc Aktör-nätverksteori och kritiska textanalyser : En diskussion om teori, metod och tillämpning Idevall Hagren, Karin, 1984- (författare) Uppsala universitet,Institutionen för nordiska språk (creator_code:org_t) Huddinge : Södertörns högskola, 2018 2018 Svenska. Ingår i: Kritiska text- och diskursstudier

Aktör-nätverksteori och kritiska textanalyser : En

samt aktör-nätverksteori undersökt vilken roll en teknologisk artefakt som OAIS spelar för det svenska e-arkivet R7e-arkiv. Genom att förstå det sociala i termer av associationer och med hjälp av aktör-nätverksteoretiska begrepp som aktör, medlare, mellanhand, nätverk och översättningar fann undersökningen att OAIS sedan R7e-arkiv • aktör-nätverksteori Boken riktar sig till studenter, på förskollärarprogrammet och andra lärarprogram, som söker handledning vid val och användning av teori för analys av empiriskt material. Läs ett smakprov av Teori som analysverktyg i uppstasarbete Elva olika metodansatser presenteras ingående: - grundad teori - hermeneutik - diskursanalys - diskursiv psykologi - aktör-nätverksteori - fenomenologi - fenomenografi - interpretativ fenomenologisk analys - textanalys - konversationsanalys - fältforskning - livsberättelser I denna uppdaterade tredje upplaga finns bl.a. ett nyskrivet kapitel om diskursiv psykologi och tips om litteratur. - aktör-nätverksteori - fenomenologi - fenomenografi - interpretativ fenomenologisk analys - textanalys - konversationsanalys - fältforskning - livsberättelse Aktör-nätverksteori (ANT) härstammar från vetenskapssocio men har sedan uppkomsten på 1980-talet utvecklats inom en rad olika ämnen med intresse för hur det sociala är uppbyggt

Aktör-nätverksteori / av Song-ee Ahn Ahn, Song-ee, 1972- (författare) Alternativt namn: Ee Ahn, Song-, 1972- Alternativt namn: Song-ee Ahn, 1972- Svenska. Ingår i: Handbok i kvalitativ analys. - 2015. - 9789147111657 ; S. 115-130 Artikel/kapite I min doktorsavhandling använde jag mig av actor network theory eller aktör-nätverksteori (ANT) som teoretisk lins. Två viktiga personer inom teoribildningen är de franska sociologerna Michel Callon och Bruno Latour. Jag minns fortfarande den knepiga känsla som uppstod när min handledare rekommenderade en artikel av Callon från 1986 Nyckelord: Aktör-nätverksteori (ANT), fysisk planering, stad och land, rural-urban, peri-urban. Handledare: Christer Persson Examinator: Lina Berglund-Snodgrass Blekinge Tekniska Högskola: Institutionen för fysisk planering Program: Masterprogram i strategisk fysisk planering Kurs: FM2601 Masterarbete i Fysisk planering Nivå: D-uppsat

Aktör-nätverksteori - DIV

assemblageteori, utvecklat ur aktör-nätverksteori. Utifrån dokumentanalys och forskningsintervju identifieras tre assemblage, konceptualiserade som socio-materiella arrangemang, kring klimatanpassningslösningar, vilka analyseras för att svara på frågeställningen. Genom ekofeministis Jag har valt att använda aktör-nätverksteori, såsom cyborgantropologen Amber Case definierar den, för att illustrera förhållandet mellan människa och teknik i samband med Pokémon Go (Case 2007:10). Teorin innebär att tekniska objekt, i det här fallet smartphonen, likställs vid mänskliga aktörer i ett sammanhang Driftstörning: Det är för närvarande problem med Citrix Files / Sharefile. Felsökning pågår. Torsdag 21 januari 15:0 Deras aktör-nätverksteori (ANT) har haft stor framgång och givit breda humanvetenskapliga fält metodologiska redskap för att analysera hur materialiserade och byråkratiska aktörer har agens - i nätverk, strukturer, institutioner, diskurser, assemblage och materialiseringar ! 2! Förord! Det! har varit! väldigt! intressant! att! studera! hur den! etablerade strukturen! inom bokbranschenpåverkas!av!introduktionenav!e;boken,och!dådetävenär!ettväldig

Teori som analysverktyg i uppsatsarbetet - Natur & Kultu

 1. I analysen tillämpas begrepp från aktör-nätverksteori (Hagren Idevall 2014; Latour 2007; Law 2009) och membership categorization analysis (Hagren Idevall & Bellander 2014; Ericsson 2014). Syftet är att undersöka hur aktörerna i samtalet kategoriserar och positionerar den patientgrupp som de sam­­talar om,.
 2. Aktör-nätverksteori på svenska med böjningar och exempel på användning. Synonymer är ett gratislexikon på nätet. Hitta information och översättning här
 3. hur ett relationellt perspektiv med utgångspunkt i aktör-nätverksteori kan vara användbart för att komma bort från polariseringen mellan å ena sidan brukarnas och å andra sidan planerarnas praktiker och utveckla en förståelse av platser som framträdande och upprätthållna genom ett samspel av olika praktiker

Utgångspunkten är en teoriskola från vetenskapssocio - aktör-nätverksteori - i vilken man betraktar vetenskapliga forskningsresultat som materiellt existerande resultat av olika interaktioner mellan människor och forskningsobjekt, snarare än abstrakta referenser till en oberoende och objektiv verklighet Studien genomförs på tre olika fritidshem, ett vanligt fritidshem, ett utomhusfritidshem och särskolans fritidshem. Teoretiskt och metodologiskt hämtas inspiration från kritisk diskursanalys och aktör-nätverksteori (ANT) och teoretiker om Norman Fairclough, Michel Foucault, Bruno Latour och Michel Callon I min licentiatavhandling från 2019 använder jag Aktör-nätverksteori för kartlägga och analysera välfärdsorganisationens, komplexa inre liv. I mitt avhandlingsprojekt arbetar jag med go alongs och fokusgrupper för att undersöka brukares och anhörigas erfarenheter av stöd enligt LSS

Socialt nätverk (sociologi) - Wikipedi

 1. Med aktör-nätverksteori (Latour 2007) som teoretiskt ramverk studerar jag hur partiledarna, tv-kamerorna, programledarna, bildskärmarna i studion och publiken blir till aktörer som i samspel med varandra skapar den bild av debatten som når tittarna. Jag använder verktyg från appraisal.
 2. Latour och aktör-nätverksteori, uppmärksammandet av det materiellas handlingsförmåga (eng. material agency) kritiken av renodlad socialkonstruktivism samt den rumsliga vändningen inom samhälls- och kulturteori. Inom kulturgeografi är Gunnar Olssons arbeten under senar
 3. För att utforska det materiellas roll i klimatanpassningsplaneringen, guidas delar av studien av assemblageteori, utvecklat ur aktör-nätverksteori. Utifrån dokumentanalys och forskningsintervju identifieras tre assemblage, konceptualiserade som socio-materiella arrangemang, kring klimatanpassningslösningar, vilka analyseras för att svara på frågeställningen
 4. Sidofältlista: ordna och bläddra begrepp efter kriterier. Lista begrepp alfabetiskt; Alfabetisk; Lista begrepp enligt hierarkin; Hierark

Socialt nätverk (sociologi) - expowera

I denna text ställs frågor om hur skolors hälsofrämjande arbete formas och blir till tillsammans med manualer. Syftet är att undersöka vad manualerna gör och hur de görs som samhandlande aktörer i. - aktör-nätverksteori - fenomenologi - fenomenografi - interpretativ fenomenologisk analys - textanalys - konversationsanalys - fältforskning - livsberättelser I denna uppdaterade tredje upplaga finns bl.a. ett nyskrivet kapitel om diskursiv psykologi och tips om litteratur för vidare läsning

Handbok i kvalitativ analys - Andreas Fejes - häftad

Aktör-nätverksteori (ANT) är lämpligt då det kan ses som en pragmatisk in-7 trafysiskt teori, som istället för att vara metafysisk (à priori bestämd teori, skiljd från empiri) följer vad aktörerna faktiskt gör (Bingham & Thrift 2000:285). Fristående texte Studiens syfte är att undersöka hur posthumanistisk teori kan bidra till måluppfyllelse och kvalitet i förskolan genom att synliggöra relationer mellan aktörer i ett tematiskt arbetssätt. Forskning. Handbok i kvalitativ analys är en oumbärlig handbok för dig som ska skriva en akademisk uppsats baserad på kvalitativ datainsamling som exempelvis kvalitativa intervjuer, detaljerade observationer av samtal, textdokument eller fältstudier. Här får du konkreta råd och en gedigen genomgång av grundläggande aspekter av kvalitativ forskning samt redskap för att analysera data

Vad innebär Tingens metod? - Tekniska museets blog

 1. undersöker därför hur svenska aktörer har försökt bidra till hållbara städer i låginkomstländer på södra halvklotet. Dessa försök utforskas genom en fallstudie av det svenska SymbioCity-konceptet med hjälp av aktör-nätverksteori. Teori om policyrörlighet används för att diskutera hu
 2. Sidofältlista: ordna och bläddra begrepp efter kriterier. Lista begrepp alfabetiskt; A-Ö; Lista begrepp enligt hierarkin; Hierarki ; Lista begrepp och grupper enligt hierarki
 3. Denna studie syftar till att synliggöra relationen mellan pedagoger, barn och den digitala pekplattan i förskolans verksamhet. Detta för att en kunskapslucka har visat sig i forskning och tidigare.
 4. aktör-nätverksteori ANT lokal risk-och sårbarhetsanalys civilt samhälle Habermas översvämning stormen Gudrun lokal risk risk vulnerability village risk analysis Status. Published. Project. FRIVA Research group. LUCRAM (Lund University Center for Risk Analysis and Management-lup-obsolete.

SwePub titelinformation: Caring for Corporate Sustainability . Caring for Corporate Sustainability Eidenskog, Maria, 1981- (författare) Linköpings universitet,Tema teknik och social förändring,Filosofiska fakultete aktör-nätverksteori ANT lokal risk-och sårbarhetsanalys civilt samhälle Habermas översvämning stormen Gudrun lokal risk risk vulnerability village risk analysis Status. Published. Projekt. FRIVA Forskningsgrupp. LUCRAM (Lund University Center for Risk Analysis and. Det finns inga omdömen till denna titeln. Klicka här för att vara den första som skriver ett omdöme This is a study of how birdwatching visions are created through the relations between human and non-human actors in birdwatching, and what kind of representations of birds that are constituted wi. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.

(PDF) Aktör-nätverksteori och kritiska textanalyser: En

Är det offentliga rummet lika välkomnande för alla? De senaste åren har svensk dagspress uppmärksammat flera exempel där fysisk miljö agerar exkluderande— alltså bidrar till att utesluta vi. 4 (19) Kursbeskrivning Fördjupningskurs: Lek och estetik Hösten 2019 Fejes, A. & Thornberg, R. (2015). Kvalitativ forskning och kvalitativ analys Uppsatser om AKTöR-NäTVERKSTEORI. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten Nyckelord: Kompetensutveckling, ämneslag, vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet, aktör-nätverksteori . Sammanfattning Den här studien undersöker hur samarbetet och samspelet mellan gymnasieskolans svensklärare i ett ämneslag kan bidra till utveckling av svenskämnet och svenskundervisningen

GUPEA: Pedagogisk utveckling genom kollegial granskning

Avhandlingar om AKTöR NäTVERKSTEORI. Sök bland 98317 avhandlingar från svenska högskolor och universitet på Avhandlingar.se aktör-nätverksteori (ANT). Det innebär att digitala metoder ses som genomgripande em - piriska och deskriptiva projekt; att låta de fe-nomen man undersöker utveckla sig på sina egna premisser, associera fritt (och undvika ex - terna analytiska kategorier på empirin), liksom behandla ett problems tekniska och social Teoretisk inriktning kommer att vara Latours aktör-nätverksteori (ANT). Forskning om förpackningsdesign i Sverige har hittills huvudsakligen bedrivits inom företag och branschinstitut, medan det helt saknas historisk-analytiska studier som denna

Forskarpraktiker, Attityder, Aktör-nätverksteori, ANT . Ett tack. Arbetet med denna studie och uppsatsen som beskriver den har varit en spännande resa. En resa som varken kunnat påbörjas eller avslutas utan stöd från ett antal personer omkring mig sociologiskt håll och utforskar i sin artikel den kritiska potentialen i aktör-nätverksteori (ANT). Med utgångspunkt i rasism som forskningsobjekt visar Hagren Idevall hur ANT:s begrepp, frågeställningar och förhållningssätt kan fungera som kritisk metod för språkvetare

Om aktör- nätverksteorin (ANT) är en form av rela-tionens *loso* så gäller detsamma för hermeneuti-ken. Även den tilldelar texter och läsare roller som medskapare av mening, även om det inom herme-neutiken sker på ett mer blygsamt sätt. Översatt till ANT-språk är läsare och text en del av ett nätverk Nätverksteori Ett producentnätverk är ett nätverk där de olika aktörerna utgörs av producenter. Ett nätverk kan ses som en social struktur som utgörs av noder i form av aktörer och band mellan dessa i form av relationer (Slotte-Kock & Coviello 2010) Dessa inledande axiom utgör grunden i det som senare har kommit kallas för Aktör-nätverksteori. Här finns uppenbarligen ingen plats för varken totaliteter eller helheter. Strikt taget kan inget reduceras till något annat, någonsin • Kunna tillämpa sociologiska teoretiker med ambition att frena aktör och struktur på sociala fenomen • Kunna tillämpa centrala begrepp inom sociologisk nätverksteori på sociala fenomen • Kunna tillämpa centrala organisationssociologiska teorier på sociala fenomen . Värderingar och förhållningssät

Det framkommer också att vissa aktörer bör bli mer aktiva framöver om Projektet ska bli genomförbart. Det är tydligt att arbetet med Projektet sker på flera administrativa och geografiska nivåer. Regioner, regionala EU-kontor, Trafikverket och Bolaget Oslo-Sthlm 2.55 AB beskrivs som aktiva aktörer och som en central del av Projektet det som kommit att kallas aktör -nätverksteori (ANT) erbjuder forskare som Callon och La - tour en lins varigenom världen kan betraktas som ett nätverk bestående av en rad olika aktö - rer som kontinuerligt påverkar och definierar varandra ömsesidigt. En viktig aspekt av detta är emellertid att det ibland uppstår uppbroms Doktoranderna kommer att arbeta med och tillämpa olika materiella perspektiv som exempelvis posthumanism, aktör-nätverksteori, objekt-orienterad filosofi samt material culture studies. Målet med temat är att ge en kvalificerad och tvärvetenskaplig forskarutbildning genom att problematisera centrala begrepp som agens och materialitet i humanistisk forskning • Kunna tillämpa sociologiska teoretiker med ambition att frena aktör och struktur på sociala fenomen • Kunna tillämpa centrala begrepp inom sociologisk nätverksteori på sociala fenomen • Kunna tillämpa centrala organisationssociologiska teorier på sociala fenomen Värderingar och frhållningssät

 • Torrt hår olivolja.
 • Kuoma skor Luleå.
 • Halsbränna gravid kön.
 • Gävle högskola kurser.
 • The Boxer IMDb.
 • Outlet möbler Skåne.
 • Activiteiten voor 50 plussers.
 • What is SEO.
 • Kangal Welpen kaufen.
 • Hiking trips in Europe.
 • Hur mycket kostar IVF behandling.
 • Manipel Aussprache.
 • Scooby Doo Shaggy's Showdown characters.
 • Android 7.0 download file.
 • Skyrim skyui special edition.
 • Godaste äppelkakan med havregryn.
 • Michelle Williams Heath Ledger.
 • Permakultur ausbildung baden württemberg.
 • KTM E Bike Verleih.
 • Brompton reservdelar.
 • Rally München Afrika.
 • IPhone messages to PDF.
 • Civilingenjör medicinsk teknik.
 • BfR abteilungen.
 • Mountainbike kaufen günstig.
 • Himalayan Charcoal Purifying Clay Wash.
 • Military tribunal.
 • Lära sig engelska barn.
 • CB Mode Herren Jacke.
 • Teater för små barn Göteborg.
 • Dateyard AG Kontakt.
 • Remember logga in.
 • Männer Model gesucht.
 • FOF1 ATP synthase.
 • Självläns gummibåt.
 • Leder Games Oath.
 • Synonymer för praxis.
 • 4 zimmer wohnung kaufen köln.
 • Vägledning markavvattning.
 • Mössmärke M90.
 • Ferrari Portofino price.